FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

11/09/2021

Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Hiệu lực 11/09/2021

22/04/2014

TỜ TRÌNH: Về việc gia nhập Công Ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hiệu lực

11/04/1980

CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ NĂM 1980 (CISG)

Hiệu lực 01/01/2017

10/02/2019

Tải văn bản đầy đủ tại : 09_TCLN_KL_05_01_2021

Hiệu lực 10/02/2019

22/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2020/TT-BTC  Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN, MẪU CHỨNG

Hiệu lực 06/07/2020

01/10/2018

THÔNG TƯ 30/2018/TT-BCT HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 107/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 15/11/2018

07/12/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HẢI QUAN MỚI

Hiệu lực 07/12/2018

27/03/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3621/QĐ-TCHQ NGÀY 07/12/2018 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HẢI QUAN MỚI

Hiệu lực 27/03/2019

26/03/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ LOGISTICS CỦA VIỆT NAM

Hiệu lực 26/03/2019

18/01/2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Hiệu lực 05/03/2019

25/12/2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC QUỐC GIA

Hiệu lực 08/02/2019

15/06/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

Hiệu lực 15/06/2018

21/09/2010

Bộ Tài chính - V/v phân loại hàng hóa theo TT số 49/2010/TT-BTC

Hiệu lực 21/09/2010

26/04/2016

Tổng cục Năng lượng - V/v kiểm tra nhà nước về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 26/04/2016

17/06/2016

Tổng cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 17/06/2016

28/07/2017

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hiệu lực 28/07/2017

28/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG VÀ ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU

Hiệu lực 18/12/2018

09/11/2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HƯỚNG DẪN VIỆC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CON LOẠI TRÊN 07 CHỖ ĐẾN 09 CHỖ

Hiệu lực 01/01/2018

02/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest

Hiệu lực 02/01/2019

28/12/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Hiệu lực 15/02/2019

13/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật HQ năm 2014

Hiệu lực 13/02/2017

23/01/2018

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHẠM VI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN; TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

Hiệu lực 10/03/2018

06/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH - QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 06/09/2018

15/05/2018

CHÍNH PHỦ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Hiệu lực 01/07/2018

25/10/2012

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BỘ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Hiệu lực 25/04/2013

20/03/2012

BỘ CÔNG AN - BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

Hiệu lực 04/05/2012

25/12/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Hiệu lực 08/02/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 142/KH-UBND Hòa Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2018   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ

Hiệu lực

19/12/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 47/2011/TTLT-BCT- BTNMT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU VÀ TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL VỀ CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN

Hiệu lực 04/02/2019

TOP
error: Content is protected !!