FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

18/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN  Số: 166/QĐ–TCHQ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021  QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Bản hướng dẫn

Hiệu lực 18/01/2021

25/12/2023

Tổng cục Hải quan - VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG TƯƠNG QUAN MÃ SỐ THỐNG KÊ VÀ MÃ SỐ HÀNG HÓA

Hiệu lực 06/12/2023

25/10/2022

Tổng cục Hải quan - thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hiệu lực 25/10/2022

25/02/2022

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Hiệu lực 25/02/2022

23/04/2021

TỔNG CỤC HẢI QUAN - thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản

Hiệu lực 23/04/2021

09/04/2021

Tổng cục hải quan - Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hiệu lực 09/04/2021

09/04/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN - Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 35 (SC-AROO 35) thực thi Hiệp định ATIGA (C/O mẫu D) diễn ra từ ngày 16/3-18/3/2021, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Hiệu lực 09/04/2021

03/03/2021

Tổng cục Hải Quan - BAN HÀNH SỔ TAY NGHIỆP VỤ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

Hiệu lực 03/03/2021

10/09/2019

Tổng cục Hải Quan - V/v bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

Hiệu lực 10/09/2019

12/08/2019

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5148/TCHQ-TXNKV/v phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, chính sách quản lý đối với máy

Hiệu lực 12/08/2019

21/08/2019

V/v kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

Hiệu lực 21/08/2019

13/08/2019

V/v kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền SHTT, chuyển tải bất hợp pháp

Hiệu lực 13/08/2019

01/07/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan

Hiệu lực 01/07/2019

24/05/2019

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hiệu lực 24/05/2019

30/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v Danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích, kiểm định

Hiệu lực 30/05/2019

03/04/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Hiệu lực 03/04/2019

12/04/2019

Tổng Cục Hải quan - V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc

Hiệu lực 12/04/2019

06/03/2017

Tổng cục Hải quan - V/v cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh

Hiệu lực 06/03/2017

05/11/2018

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT

Hiệu lực 05/11/2018

01/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC

Hiệu lực 01/03/2019

30/01/2019

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, CHỐNG THẤT THU TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Hiệu lực 30/01/2019

20/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Hiệu lực 20/11/2017

28/06/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

Hiệu lực 28/06/2018

15/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thời hạn thực hiện quy định NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Hiệu lực 15/01/2019

02/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest

Hiệu lực 02/01/2019

04/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu

Hiệu lực 04/01/2019

17/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra trị giá hải quan

Hiệu lực 17/02/2017

30/11/2015

Tổng cục Hải quan - VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ, DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ VÀ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO

Hiệu lực 03/12/2015

01/02/2019

Tổng cục hải quan - V/v: Xác định trị giá hải quan

Hiệu lực 01/02/2019

21/11/2018

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v khoản điều chỉnh cộng TGHQ

Hiệu lực 21/11/2018

20/09/2018

Tổng cục Hải quan - V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hiệu lực 20/09/2018

20/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hiệu lực 20/06/2018

08/03/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phí CIC, DO, vệ sinh container

Hiệu lực 08/03/2018

28/06/2018

Tổng cục hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

22/03/2017

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v vướng mắc về phí CIC

Hiệu lực 22/03/2017

25/10/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phí CIC

Hiệu lực 25/10/2016

28/06/2018

Tổng cục Hải quan - BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ, XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/07/2018

14/11/2017

Tổng cục Hải quan - V/v hoàn trả tiền thuế đối với một số mặt hàng thép hình chữ H được loại trừ nộp thuế CBPG tạm thời trong vụ việc AD03

Hiệu lực 14/11/2017

03/07/2015

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN - V/v kiểm dịch palet gỗ nhập khẩu

Hiệu lực 03/07/2015

TOP
error: Content is protected !!