FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

26/04/2023

Công văn 4383/QLD-MP năm 2023 về ủy quyền nhập khẩu của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường do Cục Quản lý Dược ban hành

Hiệu lực 26/04/2023

18/04/2023

Công văn 2642/BTNMT-PC năm 2023 thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hiệu lực 18/04/2023

06/03/2023

Công văn 1154/BCT-CN năm 2023 về đánh giá tác động của việc không áp dụng quy định về mức độ rời rạc đối với linh kiện ô tô nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Hiệu lực 06/03/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

15/03/2023

Công văn 1163/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 15/03/2023

09/03/2023

Công văn 576/HQTPHCM-TXNK năm 2023 về thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hiệu lực 09/03/2023

27/02/2023

Công văn 824/TCHQ-GSQL năm 2023 về khai tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 27/02/2023

13/02/2023

Thông báo 587/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Vaginal Cream-gel SILAUT do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 13/02/2023

09/02/2023

Công văn 552/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 09/02/2023

03/02/2023

Công văn 460/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải quá tải, quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 03/02/2023

19/01/2023

Công văn 370/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác quản lý đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 19/01/2023

29/12/2022

Công văn 2038/GSQL-GQ1 năm 2022 về triển khai quy định tại Nghị định 72/2022/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Hiệu lực 29/12/2022

07/12/2022

Công văn 8249/BNN-TY năm 2022 về tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn trâu, bò vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hiệu lực 07/12/2022

30/11/2022

Công văn 5137/TCHQ-GSQL năm 2022 về dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/11/2022

Công văn 5091/TCHQ-GSQL năm 2022 về Tờ khai xác nhận viện trợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực

28/11/2022

Công văn 5091/TCHQ-GSQL năm 2022 về Tờ khai xác nhận viện trợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 28/11/2022

23/11/2022

cthực hiện nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia cho Thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 23/11/2022

06/10/2022

Công văn 4204/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 06/10/2022

02/11/2022

Công văn 4619/TCHQ-CNTT năm 2022 bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 02/11/2022

18/08/2022

Công văn 3431/TCHQ-GSQL năm 2022 về giải quyết thủ tục cho phương tiện vận tải cá nhân Việt Nam ra nước ngoài du lịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 18/08/2022

09/09/2022

Công văn 3733/TCHQ-GSQL năm 2022 về thực hiện thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 9/9/2022

24/10/2022

Thông báo 4451/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Opulent Single-Layered Film do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/10/2022

24/03/2022

Công văn 995/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai sai mã loại hình trên tờ khai hải quan của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/03/2022

04/10/2022

Công văn 4128/TCHQ-GSQL năm 2022 về tờ khai xác nhận viện trợ khi nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 04/10/2022

17/10/2022

Công văn 4344/TCHQ-TXNK năm 2022 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 17/10/2022

10/10/2022

Thông báo 257/TB-BCT năm 2022 về in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 10/10/2022

11/08/2022

Công văn 2359/BVTV-ATTPMT năm 2022 thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc của GACC theo Lệnh 248 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Hiệu lực 11/08/2022

29/09/2022

Công điện 871/CĐ-TTg năm 2022 về chấn chỉnh, xử lý hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền do Thủ tướng Chính phủ điện

Hiệu lực 29/09/2022

30/09/2022

Thông báo 4095/TB-TCHQ năm 2022 về đính chính Thông báo kết quả xác định trước mã số về dung môi công nghiệp TOPSol WO1 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/09/2022

24/08/2022

Thông báo số Số: 3509/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số Dung môi công nghiệp

Hiệu lực 24/08/2022

22/09/2022

Công văn 4044/TCHQ-CCHĐH năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất và doanh nghiệp thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 22/09/2022

26/09/2022

Công văn 3199/TCT-DNNCN năm 2022 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" do Tổng cục Thuế ban hành

Hiệu lực 26/09/2022

26/09/2022

Công văn 5729/BCT-XNK năm 2022 bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 26/09/2022

07/09/2022

Công văn 3688/TCHQ-GSQL năm 2022 về phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng Sorbitol do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 07/09/2022

24/08/2022

Công văn 3502/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại mặt hàng Thảm tập yoga bằng plastic do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 24/08/2022

30/08/2022

Công văn 3609/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại hàng hóa dùng trong hệ thống ABS và hệ thống ESP/ESC do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/08/2022

30/08/2022

Công văn 3591/TCHQ-GSQL năm 2022 sử dụng tên nước trên C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/08/2022

30/08/2022

Công văn 3586/TCHQ-GSQL năm 2022 về giám sát hải quan đối với mặt hàng cát kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/08/2022

30/08/2022

Công văn 3585/TCHQ-GSQL năm 2022 hướng dẫn mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 30/08/2022

31/08/2022

Công văn 3642/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện thủ tục hải quan mặt hàng xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 31/08/2022

19/08/2022

Công văn 3466/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 19/08/2022

18/08/2022

Công văn 3438/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Nghị định 51/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 18/08/2022

19/08/2022

Công văn 3466/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 19/08/2022

12/08/2022

Công văn 8042/BTC-TCHQ năm 2022 về sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 12/08/2022

04/08/2022

Công văn 2831/TCT-TTKT năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

Hiệu lực 04/08/2022

02/08/2022

Công văn 4090 /BYT-TB-CT hướng dẫn áp dụng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 76 của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và việc tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế.

Hiệu lực 02/08/2022

21/07/2022

Công văn 918/QLCL-CL1 năm 2022 quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Hiệu lực 21/07/2022

05/07/2022

Công văn 2697/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Quy trình hoàn thuế, không thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/07/2022

12/07/2022

Công văn 2846/TCHQ-GSQL năm 2022 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/07/2022

18/07/2022

Công văn 2922/TCHQ-GSQL năm 2022 về nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 18/07/2022

18/07/2022

Công văn 2923/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 18/07/2022

27/07/2015

Công văn 10169/BTC-TCHQ năm 2015 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Hiệu lực 27/07/2015

17/06/2022

Công văn 2373/TCHQ-TXNK năm 2022 về rà soát, kiểm tra việc áp dụng mã số đối với mặt hàng Que lấy mẫu bệnh phẩm dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 17/06/2022

12/07/2022

Công văn 2844/TCHQ-GSQL năm 2022 về thông báo trang thông tin điện tử tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 12/07/2022

21/06/2022

Công văn 2423/TCHQ-TVQT về thông báo giá bán ấn chỉ bán thu tiền đối với Tem rượu nhập khẩu năm 2022 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/06/2022

22/06/2022

Công văn 2453/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Nghị định 21/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 22/06/2022

04/05/2022

Công văn 1150/BVTV-KD năm 2022 về quy định đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Hiệu lực 04/05/2022

17/06/2022

Công văn 2380/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 17/06/2022

09/06/2022

Công văn 2153/TCHQ-TXNK năm 2022 về thu phí xuất khẩu cà phê do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 09/06/2022

13/06/2022

Công văn 2285/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 13/06/2022

23/05/2022

Công văn 151/CTPN-KT năm 2022 thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Cục Công tác phía Nam ban hành

Hiệu lực 23/05/2022

02/06/2022

Công văn 5070/BTC-CST năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

Hiệu lực 02/06/2022

27/05/2022

Công văn 1836/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

Hiệu lực 27/05/2022

02/06/2022

Thông báo 2030/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Dầu cá dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 02/06/2022

03/06/2022

Công văn 2054/TCHQ-GSQL năm 2022 về sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 03/06/2022

19/04/2022

Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248

Hiệu lực 19/04/2022

25/05/2022

Công văn 1862/TCHQ-GSQL năm 2022 về vận đơn làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 25/05/2022

19/05/2022

Công văn 2686/BCT-AP năm 2022 về phối hợp triển khai biện pháp nâng cao hiệu suất thông quan tại cửa khẩu biên giới phía Bắc thời gian tới do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 19/05/2022

13/04/2022

Công văn 953/BVTV-ATTPMT năm 2022 về cập nhật nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 của Trung Quốc do Cục Bảo vệ thực vật ban hành Thuế - Phí - Lệ Phí

Hiệu lực 13/04/2022

20/04/2022

Công văn 1362/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng sorbitol do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 20/04/2022

22/04/2022

Công văn 3091/TXNK-CST năm 2022 về áp dụng thuế phòng vệ thương mại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Hiệu lực 22/04/2022

25/04/2022

Công văn 512/GSQL-GQ1 năm 2022 về thông báo cho doanh nghiệp tình hình ùn tắc phía Trung Quốc do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Hiệu lực 25/04/2022

29/04/2022

Công văn 1552/TCHQ-GSQL năm 2022 về kiểm tra Giấy phép CITES hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 29/04/2022

05/05/2022

Công văn 1582/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại mặt hàng Camera do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2022

05/05/2022

Công văn 1581/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại Bộ đèn sương mù DRL (Daytime Running Light) dùng cho xe ô tô Mazda CX-5 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2022

05/05/2022

Công văn 1573/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2022

25/04/2022

Công văn 1449/TCHQ-GSQL năm 2022 về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 25/04/2022

26/04/2022

Công văn 1478/TCHQ-GSQL trả lời một số vướng mắc mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiệu lực 26/04/2022

05/04/2022

Công văn 1175/TCHQ-TXNK năm 2022 về kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/04/2022

31/03/2022

Công văn 1099/TCHQ-GSQL năm 2022 về lỗi hệ thống đối với C/O mẫu D điện tử từ Malaysia do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 31/03/2022

22/03/2022

Công văn 949/TCHQ-GSQL ngày 22/03/2022 về việc khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất lên hệ thống

Hiệu lực 22/03/2022

03/03/2022

Công văn 712/TCHQ-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 03/03/2022

15/03/2022

Công văn 859/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 15/03/2022

11/03/2022

Công văn 801/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Công văn 5306/TCHQ-GSQL, 5718/TCHQ-GSQL và 5943/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát các lô hàng nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 11/03/2022

28/01/2022

Công văn 648/BTNMT-TCMT năm 2022 về báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hiệu lực 28/01/2022

02/03/2022

Công văn 697/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 02/03/2022

08/03/2022

Công văn 1150/BCT-KHCN năm 2022 hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

Hiệu lực 08/03/2022

09/03/2022

Công văn 781/TCHQ-GSQL năm 2022 về tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 09/03/2022

18/02/2022

Công văn 521/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT

Hiệu lực 18/02/2022

23/12/2021

CÔNG VĂN 8297/BCT-XNK NĂM 2021 VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU, THÔNG QUAN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI PHÍA BẮC DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 23/12/2021

22/12/2021

CÔNG VĂN 14574/BTC-TCHQ NĂM 2021 VỀ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CỬA KHẨU GIÁP PHÍA TRUNG QUỐC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 22/12/2021

18/12/2021

CÔNG VĂN 9249/VPCP-KTTH NĂM 2021 VỀ TÌNH HÌNH ÙN TẮC NÔNG SẢN TẠI CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 18/12/2021

12/07/2021

CÔNG VĂN 3509/TCHQ-QLRR NĂM 2021 VỀ CHUYỂN LUỒNG KIỂM TRA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 12/07/2021

09/12/2021

CÔNG VĂN 5805/TCHQ-TXNK NĂM 2021 TIỀN CHẬM NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐƯỢC KHAI BÁO LÀ NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 09/12/2021

24/11/2021

CÔNG VĂN 7458/BCT-XNK NĂM 2021 VỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU CHÍNH NGẠCH QUA CÁC CỬA KHẨU QUỐC TẾ, CỬA KHẨU CHÍNH DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 24/11/2021

25/11/2021

CÔNG VĂN 7487/BCT-XNK NĂM 2021 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 107/2018/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Hiệu lực 25/11/2021

07/12/2021

CÔNG VĂN 9538/TXNK-CST NĂM 2021 VỀ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SORBITOL DO CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU BAN HÀNH

Hiệu lực 07/12/2021

10/12/2021

CÔNG VĂN 5825/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN (UKVFTA) DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 10/12/2021

10/12/2021

CÔNG VĂN 5820/TCHQ-PC NĂM 2021 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGHỊ ĐỊNH 102/2021/NĐ-CP DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 10/12/2021

01/12/2021

CÔNG VĂN 5665/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THỦY SẢN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 01/12/2021

18/10/2021

THÔNG BÁO 4923/TB-TCHQ NĂM 2021 VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Hiệu lực 18/10/2021

25/11/2021

CÔNG VĂN 800/XNK-XXHH NĂM 2021 Cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử

Hiệu lực 25/11/2021

01/12/2021

CÔNG VĂN 5657/TCHQ-GSQL NĂM 2021 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 01/12/2021

03/11/2021

CÔNG VĂN 12561/BTC-TCHQ NĂM 2021 VỀ CHO PHÉP DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU CÁC TOA XE TỰ HÀNH ĐÃ QUA SỬ DỤNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 03/11/2021

22/11/2021

CÔNG VĂN 5486/TCHQ-TXNK NĂM 2021 VỀ PHÂN LOẠI MỘT SỐ MẶT HÀNG KHAI BÁO LÀ DẦU CÁ, THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE/THỰC PHẨM BỔ SUNG OMEGA-3; THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE/ THỰC PHẨM BỔ SUNG EPA/DHA,... DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 22/11/2021

24/11/2021

CÔNG VĂN 5529/TCHQ-TXNK NĂM 2021 XỬ LÝ VƯỚNG MẮC NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 24/11/2021

12/11/2021

Công văn số 5371/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2021 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn tham vấn TGHQ

Hiệu lực 12/11/2021

10/11/2021

CÔNG VĂN 5320/TCHQ-TXNK NĂM 2021 VỀ VIỆC KHAI BỔ SUNG PHÍ BẢN QUYỀN VÀO TRỊ GIÁ HẢI QUAN CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐÃ HOÀN THÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 10/11/2021

20/10/2021

CÔNG VĂN 4948/TCHQ-TXNK NĂM 2021 VỀ ỦY THÁC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 20/10/2021

15/10/2021

CÔNG VĂN 4884/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ GIA HẠN THỜI HẠN LƯU GIỮ NHIÊN LIỆU CUNG ỨNG HÀNG KHÔNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 15/10/2021

11/10/2021

CÔNG VĂN 4797/TCHQ-KTSTQ NĂM 2021 THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID 19 DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

11/10/2021

CÔNG VĂN 4798/TCHQ-TXNK NĂM 2021 THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁO CÁO VƯỚNG MẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 11/10/2021

04/10/2021

CÔNG VĂN 8345/BYT-TTRB NĂM 2021 VỀ TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC NHẬP KHẨU, KINH DOANH, MUA SẮM CÁC LOẠI TEST KIT XÉT NGHIỆM NHANH VÀ XÉT NGHIỆM RT-PCR DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 04/10/2021

04/10/2021

CÔNG VĂN 4717/TCHQ-TXNK NĂM 2021 THỰC HIỆN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH 1921/QĐ-BTC DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 04/10/2021

30/09/2021

QUYẾT ĐỊNH 1921/QĐ-BTC NĂM 2021 BỔ SUNG MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠI DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 155/QĐ-BTC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 30/09/2021

23/09/2021

CÔNG VĂN 6802/VPCP-KTTH NĂM 2021 VỀ KHÔI PHỤC CHUỖI CUNG ỨNG XUẤT KHẨU VÀ ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN SAU COVID-19 DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 23/09/2021

23/09/2021

CÔNG VĂN 9907/BGTVT-VT NĂM 2021 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 26/CT-TTG DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 23/09/2021

10/09/2021

CÔNG VĂN SỐ: 4363/TCHQ-TXNK NĂM 2021 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỦ TỤC CỦA BỘ Y TẾ TRÊN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

Hiệu lực 10/09/2021

15/09/2021

CÔNG VĂN SỐ 4551/TCHQ-CNTT NĂM 2011 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

Hiệu lực 15/09/2021

21/09/2021

CÔNG VĂN 4539/TCHQ-TXNK NĂM 2021 THỰC HIỆN QUẢN LÝ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

22/09/2021

CÔNG VĂN 10947/BTC-TCHQ NĂM 2021 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 106/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ TÀI TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 22/09/2021

15/09/2021

CÔNG VĂN 4440/TCHQ-GSQL NĂM 2021 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 15/09/2021

15/09/2021

CÔNG VĂN 4428/TCHQ-PC NĂM 2021 VỀ KHÔNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 15/09/2021

16/09/2021

CÔNG VĂN 4470/TCHQ-TXNK NĂM 2021 VỀ CHẤN CHỈNH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 16/09/2021

13/09/2021

CÔNG VĂN 4407/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ XĂNG DẦU XUẤT KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 13/09/2021

13/09/2021

CÔNG VĂN 4389/TCHQ-TXNK NĂM 2021 PHÂN LOẠI LỐP DÙNG CHO Ô TÔ CHỞ HÀNG, Ô TÔ ĐẦU KÉO, SƠ MI RƠ MOÓC DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 13/09/2021

10/09/2021

CÔNG VĂN 4372/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THÔNG QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 10/09/2021

10/09/2021

CÔNG VĂN 4360/TCHQ-TXNK NĂM 2021 THỰC HIỆN THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SỢI DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 10/09/2021

08/09/2021

CÔNG VĂN 4341/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ PHÂN LUỒNG TỜ KHAI TẠM NHẬP TÁI XUẤT PHƯƠNG TIỆN QUAY VÒNG DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 08/09/2021

01/09/2021

CÔNG VĂN 4267/TCHQ-TXNK NĂM 2021 VỀ THÔNG TƯ 05/2021/TT-BKHĐT DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 01/09/2021

26/08/2021

CÔNG VĂN 4182/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA GỬI KHO NGOẠI QUAN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 26/08/2021

27/08/2021

CÔNG VĂN 4199/TCHQ-TXNK NĂM 2021 VỀ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ XÂY DỰNG VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 27/08/2021

25/08/2021

CÔNG VĂN 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT NĂM 2021 TRIỂN KHAI VẬN HÀNH PHẦN MỀM KÊ KHAI THÔNG TIN GIẤY NHẬN DIỆN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

03/08/2021

CÔNG VĂN 9075/QLD-KD NĂM 2021 VỀ TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, TỒN TRỮ THUỐC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 DO CỤC QUẢN LÝ DƯỢC BAN HÀNH

Hiệu lực 03/08/2021

14/08/2021

CÔNG VĂN 9485/QLD-KD NĂM 2021 VỀ TĂNG CƯỜNG NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THUỐC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 DO CỤC QUẢN LÝ DƯỢC BAN HÀNH

Hiệu lực 14/08/2021

16/08/2021

CÔNG VĂN 4032/TCHQ-GSQL NĂM 2021 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ LOẠI HÌNH B13- XUẤT KHẨU HÀNG HÓA ĐÃ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CÓ NGUỒN GỐC NHẬP KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 16/08/2021

18/08/2021

CÔNG VĂN 5893/TCĐBVN-VT NĂM 2021 VỀ YÊU CẦU KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH VÀ XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG "CÒ MỒI LUỒNG XANH" THEO PHẢN ÁNH CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 18/08/2021

06/08/2021

CÔNG VĂN 3923/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRỊ GIÁ THẤP GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 06/08/2021

12/08/2021

CÔNG VĂN 4002/TCHQ-GSQL NĂM 2021 VỀ HỦY TỜ KHAI NHÁNH DO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHAI SAI MÃ LOẠI HÌNH DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Hiệu lực 12/08/2021

12/07/2021

CÔNG VĂN 3498/TCHQ-GSQL NĂM 2021 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA HÀNG HÓA BẰNG MÁY SOI CONTAINER DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Số hiệu: 3498/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành:

Hiệu lực 12/07/2021

12/07/2021

CÔNG VĂN 3513/TCHQ-GSQL NĂM 2021 CHẤN CHỈNH VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN NHẬP KHẨU DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH Số hiệu: 3513/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan

Hiệu lực 12/07/2021

07/05/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2132/TCHQ-GSQL V/v tăng cường quản lý khoáng sản xuất khẩu Hà Nội, ngày 07 tháng

Hiệu lực 07/05/2021

24/09/2020

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 6283/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 Hà Nội, ngày 24 tháng 9

Hiệu lực 24/09/2020

TOP
error: Content is protected !!